Forum General Ανακοινώσεις / Announcements Τροποποίηση του κανονισμού εισόδου στο οικονομικό μοντέλο.

Τροποποίηση του κανονισμού εισόδου στο οικονομικό μοντέλο.

Ανακοινώσεις σχετικά με την OAV. / OAV announcements.
OAL853 Nick Papandreou User avatar
Administrator
Administrator

Posts: 533
Name: Nick Papandreou
Callsign: OAL853
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέχρι τώρα, τα κριτήρια εισαγωγής στο οικονομικό μοντέλο ήταν (εκτός της κατοχής αντίστοιχου rating στην Vatsim / Ivao):

 • Επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις (εφ’ όσον ο πιλότος έχει συμπληρώσει 100 πτητικές ώρες συνολικά).
 • Επιτυχία στο πρακτικό τεστ (ελεγχόμενη πτήση σε online περιβάλλον - checkride)

Το checkride είναι μία διαδικασία που απαιτεί τεράστια οργάνωση από την πλευρά των εξεταστών. Θα πρέπει καταρχήν να βρεθεί μία ημερομηνία στην οποία και οι 2 εξεταστές θα μπορούν να είναι διαθέσιμοι για ώρες και για όσο διαρκεί η πρακτική εξέταση. Επιπλέον, εφόσον η πτήση γίνεται online και εξετάζεται η ικανότητα του πιλότου στις επικοινωνίες, θα πρέπει στην ίδια ημερομηνία και κατόπιν συνεννόησης με τους ελεγκτές, να υπάρχουν τουλάχιστον 3 θέσεις ATC καλυμμένες (αεροδρόμιο αναχώρησης, άφιξης και Control). Τέλος, θα πρέπει και οι ίδιοι εξεταζόμενοι να έχουν την δυνατότητα διάθεσης τουλάχιστον 2 ωρών την συγκεκριμένη ημερομηνία ώστε να πραγματοποιήσουν την πτήση.

Αφού πραγματοποιηθεί η πτήση, οι εξεταστές συγκεντρώνουν και μελετούν τα δεδομένα και κατόπιν συνεννόησης ανακοινώνουν τα αποτελέσματα στους εξεταζόμενους.

Η παραπάνω διαδικασία, αν και επιθυμητή για την ορθολογική εξέταση των ικανοτήτων των εξεταζομένων, απαιτεί την διάθεση πολλών ωρών από το προσωπικό χρόνο όλων των εμπλεκομένων και ιδίως των εξεταστών. Ως αποτέλεσμα, είναι πολύ χρονοβόρα προκειμένου να οργανωθεί και μερικές φορές άδικη για τους πιλότους που περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη πρακτική εξέταση.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπ΄ όψιν, αποφασίζεται:
 • Η κατάργηση των checkrides.
 • Η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις θα είναι εφ΄ εξής το μοναδικό κριτήριο για την είσοδο στο οικονομικό μοντέλο.
 • Εμπλουτισμός των γραπτών ερωτήσεων με περιεχόμενο που αφορά τις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή.
 • Αύξηση των ερωτήσεων στις οποίες καλείται να απαντήσει ο εξεταζόμενος με ταυτόχρονη αύξηση του διαθέσιμου χρόνου. Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων για την επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις, παραμένει το ίδιο (ίσο ή μεγαλύτερο από 80%).

Οι συνάδελφοι πιλότοι που έχουν ήδη περάσει τις γραπτές εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να προαχθούν άμεσα στο οικονομικό μοντέλο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Pilots’ Manager στο [email protected] και να ενημερώσουν σε ποιά άλλη θυγατρική εκτός της Airlines θα ήθελαν να ενταχθούν. Αναλυτική περιγραφή των θυγατρικών και του αντικείμενού τους, δίνεται στο Operations Manual που είναι διαθέσιμο στην επιμελητεία.

Το Operations Manual θα ανανεωθεί σύντομα ώστε να συμπεριλάβει την τροποποίηση των κανονισμών.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκπαιδευτές μας Γιάννη Ευαγγελινό και Σπύρο Ζώη που επί πολλά συνεχόμενα χρόνια, αφιέρωσαν εκατοντάδες ώρες από τον προσωπικό τους χρόνο για την διοργάνωση και διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων. Η συμβολή τους στην λειτουργία του οικοδομήματος του οργανισμού μας ήταν και παραμένει ανεκτίμητη!

************************************************************************************

Change of regulation regarding the entrance to the economic model.

Dear colleagues,

Until now, the criteria for entering the economic model were (apart from having an equivalent pilot rating in Vatsim / Ivao):

 • Success in written examinations (as long as the pilot has completed 100 flight hours altogether).
 • Success in the Practical Test (controlled flight in online environment - checkride)

Checkride is a process that requires tremendous effort on the part of examiners. For start, a date should be found in which both of the examiners can be available for hours and for as long as the practical examination lasts. Additionally, because the flight is made online and the pilot's ability to communicate is being examined, at least three controllers should be available in order to cover at least 3 stations (departing airport, arrival airport and control). Finally, the pilots being examined must be available for at least 2 hours on the same date to complete the flight.

Once the checkride has taken place, the examiners collect and study the data and, after consultation, report the results to the pilots participated.

The above procedure, although it’s highly desirable for the evaluation of the pilot’s abilities, requires spending several hours of the personal time of all involved, especially from the examiners. As a result, it is very time consuming to organize it and sometimes unfair to pilots who wait for a long time until the next practical examination takes place.

Taking all of the above into account, it’s decided:
 • To discontinue the checkrides.
 • Success in written examinations will be the only criterion for entering the economic model.
 • Enrichment of the written questions with content related to pilot-controller communications.
 • Increase of the questions the pilot must answer in the written test, while increasing the available time. The percentage of the correct answers to success to written examinations, remains the same (equal to or greater than 80%).

Pilots who have already passed the written examinations are given the right to be directly promoted to the economic model. In order to do so, they should contact Pilots' Manager at [email protected] and inform him of which subsidiary other than Airlines they would like to join. A detailed description of the divisions and their objective is given in the Operations Manual available in our Dispatch Office.

The Operations Manual will be updated soon to include the amendment of the regulations.

In closing, we would like to thank our instructors Giannis Evangelinos and Spiros Zois who, for many consecutive years, devoted hundreds of hours from their personal time to organize and conduct practical examinations. Their contribution to the operation of our organization was and remains invaluable!
Pilots' Manager
[email protected]
Image

Return to Ανακοινώσεις / Announcements

cron